Loading... (0%)

Regulamin

Niniejszy regulamin jest regulaminem obowiązującym w katalogach naszej firmy, których wykaz znajduje się na stronie internetowej: http://jarmi.net/nasze-katalogi/

§1. Definicje

 • Użytkownik – każdy internauta korzystający za pośrednictwem internetu z katalogów stron należących do U.I. „JARMI”.
 • Właściciel – firma Usługi Interaktywne „JARMI”  Izabela Grabowska ul. Zagórska 64, 26-085 Miedziana Góra, NIP: 9590015667, REGON: 260676196
 • Katalog stron – serwis internetowy działający w danej domenie ujęte jako całość należące do firmy U.I. „JARMI”.
 • Wpis – zbiór danych opisujących stronę WWW, dostarczonych przez Użytkownika w celu przetwarzania i opublikowania ich w danym Katalogu stron.
 • Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 • Regulamin dostępny jest na stronie  internetowej pod adresem http://jarmi.net/regulamin/

§2. Odpowiedzialność właściciela

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia czy też niemożność uzyskania dostępu do Katalogów, w szczególności wynikające z przyczyn niezależnych, np. awarii technicznych itp.
 • Właściciel nie gwarantuje prawidłowego działania Katalogu i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku jego ewentualnego nieprawidłowego działania.
 • Z braku możliwości dokładnej weryfikacji wpisów, Właściciel nie gwarantuje aktualności ani prawdziwości zawartych w nich informacji.
 • Wykonanie zlecenia katalogowania stron nie zobowiązuje nas do monitorowania Twojej pozycji, czy uzyskania zamierzonego przez Ciebie efektu – to zależy od wybranych słów kluczowych i ich konkurencyjności, co nie zmienia faktu, że usługa zostanie wykonana zgodnie z opisem przy zachowaniu najwyższej jakości.

§3. Prywatność użytkownika

 • Dodając stronę do katalogu bądź zlecając katalogowanie serwisu www Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych technicznych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia usługi bądź obsługi płatności przez UI Jarmi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).
 • Dane techniczne Użytkownika, takie jak adres IP, adres email itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk, analiz itd.
 • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania oraz marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty,
 • Dane osobowe oraz dane techniczne użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnianie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jednie w takim zakresie i takim podmiotom jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych technicznych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w każdym czasie. Żądanie ich usunięcia jest równoznaczne z usunięciem Serwisu www z Katalogu stron przez Administratora.
 • Użytkownik akceptuje generowanie i wyświetlanie reklam na szczegółach jego wpisu.

§4. Obowiązek przestrzegania prawa

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Katalogu w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich i innych), dobrych obyczajów ani przepisów Prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Katalogu.
 • Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone w katalogach oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami świadczonymi w Katalogu należą do Właściciela i potwierdza, że będzie wykorzystywał udostępnione informacje zgodnie z Prawem.
 • Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje do katalogów dodając wpis oświadcza, że posiada legalnie i ma prawo nimi dysponować w taki sposób.
 • Użytkownik oświadcza, że zawartość Witryny WWW dodawanej do danego Katalogu nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§5. Dodanie wpisu

 • Uzyskany kod dostępu na wpis ważny jest do czasu wykorzystania.
 • Użytkownik dodając wpis stara się zapewnić aby opis był unikalny, sensowny i nie kopiowany do innych katalogów.
 • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych. W opisie nie można dodawać linków.
 • Użytkownik dodając Wpis do danego Katalogu oświadcza, że zna dokładnie treść niniejszego regulaminu i zgadza się z nim całkowicie.
 • Użytkownik bierze na Siebie całą odpowiedzialność za Wpis i wszystkie konsekwencje jego ewentualnej publikacji.
 • Dodając Wpis, Użytkownik potwierdza, że jest zainteresowany jego opublikowaniem.
 • Decyzja w kwestii opublikowania Wpisu należy wyłącznie do Właściciela.
 • Po akceptacji wpis w katalogu będzie publikowany bezterminowo.
 • W przypadku odrzucenia wpisu poniesiona opłata nie jest zwracana, gdyż jest pobierana za rozpatrzenie wpisu, a nie za jego dodanie.
 • Właściciel ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian we Wpisach oraz do usuwania Wpisów w całości lub też w części.
 • Użytkownik dodając wpis do katalogu oświadcza, że nie będzie w żaden sposób utrudniał swobodnego dysponowania Wpisami.
 • Wpisy do Katalogów są moderowane i przyjmowane na bieżąco.

§6. Nie przyjmujemy wpisów do katalogów:

 • o tematyce pornograficznej lub erotycznej
 • zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym
 • zawierających treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym
 • zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczne, tj. innych niż polska wersja językowa,
 • niedokończonych (w budowie), w których przeważają reklamy nad treścią
 • podstron, podserwisów, aliasów do stron już prezentowanych w katalogu
 • dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich,
 • zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych stworzonych wyłącznie do prezentowania reklam i ofert programów partnerskich
 • o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej
 • zapleczowych będących siedliskiem linków służących do pozycjonowania innych stron
 • do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła
 • gdy Witryna WWW stanowi przekierowanie na inną Witrynę

§7. Uprawnienia właściciela

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do danego Katalogu wybranym adresom IP, adresom email lub ograniczania dostępu w dowolny inny sposób w uzasadnionych przypadkach.
 • Witryna WWW w Katalogu powinna wyświetlać się na bieżąco – strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,

§8. Zgłaszanie reklamacji

 • Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących danego Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://jarmi.net/kontakt/.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie póŸźniej niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.

§8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 • W ciągu 14 dni od zawarcia umowy – w przypadku usług, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 • Aby odstąpić od umowy  należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@jarmi.net.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca jak i Kupujący nie ponosi żadnych kosztów.

§8. Brak  odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od  zawartej  umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług (katalogowanie stron), jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) o dostarczanie „kodu dostępu”  umożliwiającego dodanie wpisu do katalogu, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, a jego dostarczenie polegało na przesłaniu  emailem,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3) o dostarczanie „kodu dostępu”  umożliwiającego dodanie wpisu do katalogu, uzyskanego za pośrednictwem SMS od operatora  Dotpay.

§9. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika, jednak Właściciel ma prawo  do tworzenia wyjątków dla wybranych osób, organizacji, firm i instytucji.
 • Właściciel  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i w dowolny sposób.
 • Niniejszy regulamin  obowiązuje aż do chwili publikacji nowszej wersji.

Data opublikowania obecnej wersji: 25.05.2018 r.